تماس با من

هر آنچه دلت خواهد بگوی
– بگوی، بگو که گفتنی‌‌ها کم نیست، من و تو کم گفتیم –

(Visited 307 times, 1 visits today)