مرور دسته‌بندی نقل قول

ای سرزمین!

«ای سرزمین! کدام فرزندها، در کدام نسل تو را آزاد، آباد و سربلند، با چشمان باور خود خواهند دید؟ ای مادر، ای ایران! جان زخمی تو در کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت؟ چشمان ما…

بیشتر بخوان