مرور تگ پشیمانی

ما خرابیم هنوز از غم ویرانی خود

کامرانان همه در فکر هوس رانی خود سفره فقر پر از جیره نورانی خود نقش بند دو جهان خفته به کنجی خاموش خسته از مشغله سخت جهانبانی خود شب پر از راز دگر دیسی او…

بیشتر بخوان