مرور تگ گمان

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود من کیستم از خویش به تنگ آمده ای دیوانه با خرد به جنگ آمده ای دوشینه به کوی یار…

بیشتر بخوان