اینگونه که میزیستم..

هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم


شاملو

(Visited 105 times, 1 visits today)

دیدگاهت را بگو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.