به احترام آزادی

به احترام آزادی یک دقیقه سکوت کردیم اما خوابمان برد.


ارنستو چگوارا

(Visited 310 times, 1 visits today)

دیدگاهت را بگو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.