مرور تگ جوانی

و دیگر جوان نمیشوم

وقتی درخت در راستای معنی و میلاد بر شاخه های لخت پیراهن بلند بهاری دوخت با اشتیاق رفتم به میهمانی آئینه اما دریغ چشمم چه تلخ تلخ، پاییز را دوباره تماشا کرد و دیگر جوان…

بیشتر بخوان